Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Финансов одит от Kreston BulMar

ние предлагаме финансов одит на най-високо ниво

Одит > Услуги

Финансов одит - полезно на най-добра цена

Финансов одитУслугите ни в областта на финансовия одит включват:

 • Годишен финансов одит;
 • Дю-дилиджънс проверки;
 • Консултации, касаещи вътрешния контрол на предприятията.

Одитът на финансовите отчети се извършва в съответствие с Международните Одиторски Стандарти. Като част от Крестън Интернешънъл – една от водещите консултантски мрежи в света ние сме изградили и ползваме система от процедури, с които осигуряваме най-високо качество на изпълнение на услугата. Основните обекти, които се проверяват и оценяват по време на одита са:

 • Приходи, разходи, активи, пасиви, паричен поток и капитал;
 • Прилагане и спазване на приложимите законови изисквания и счетоводни стандарти;
 • Достоверността на изготвените финансови отчети;
 • Контролите в предприятието и тяхната ефективност;
 • Надеждност и сигурност на информационните технологии;
 • Наличието на злоупотреби и измами.

За да осигурим сигурност и да подпомогнем растежа на бизнеса на клиента в края на одита, освен одиторски доклад с мнение относно верността на отчетите ние изготвяме и подробен анализ с констатации и препоръки за подобрение. Чрез този индивидуален подход ние придаваме истинска добавена стойност на услугата.

  счетоводни услуги

Други Услуги

Освен одит на годишни финансови отчети, Крестън БулМар предлага и одит на отчети, свързани с финансирания по оперативни програми от ЕС или други институции. Обичайно всички грантови договори изискват средствата, които бенефициентите отчитат да бъдат проверени и потвърдени от независими експерт-счетоводители. Крестън БулМар е извършвала редица такива одити и има опита и експертизата да предостави услугата на най-високо ниво.

Като специалисти в областта на одита и контрола ние предлагаме и консултации в областта на вътрешния одит и системите за контрол в предприятията.

 

Нашите предимства

 • Професионализъм. Обслужвайки стотици клиенти за нас няма тайни във финансовия одит. Нашите служители имат системно професионално обучение, а нивото им на компетентност се контролира с 50 теста и 12 изпита годишно.
 • Почтеност. Ние сме честни, последователни и обективни при изпълнението на одита.
 • Гъвкавост. Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа, не излизаме в отпуск и не боледуваме.
 • Информираност. Сигурни сме, че богатството на нашите финансови доклади, анализи и препоръки са непознати за Вас и силно ще подпомогнат вземането на най-правилните управленски решения от Ваша страна.
 • Конфиденциалност. Безпристрастност, обективност, недопускане на предубеждения.

Препоръчваме ви