Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Финансов одит от Kreston BulMar

ние предлагаме финансов одит на най-високо ниво

Одит > Библиотека > Приходи > Приходите на публично-правните тела

Основни начала на финансовата наука

Приходите на публично-правните тела

Под приходи на публично-правните тела се разбират всички парични суми или парични стойности, които те имат в разпореждането си за посрещане на своите разходи. Понятието за приходите се свързва с характера на тия суми или ценности, като се прави усилие да се присъединят към тях и повинностите, които използват публичните тела, каквито са пътната, трудовата и т. н. Това обаче не може да бъде оправдано, защото както трудът на гражданството, използван чрез повинностите често и за създаване на материални ценности, така също капиталите и имотите, които те имат не са приходи, а потенциални възможности за създаване на материални ценности. В такъв смисъл, при едно съответно разширение на понятието за общите нужди, и цялото имотно състояние на гражданите може да бъде употребено за посрещане нуждите на публичните тела. Това са случаите обаче не на посрещане разходите на тия тела, а случаите изобщо за тяхното опазване и защита чрез запазването на самата държава, на политическата и стопанска независимост на нацията.

Систематизацията на отделните видове приходи може да се извърши от различно гледище. В управлението на финансовото стопанство при режима на контрола, законността и отговорността в управлението съществено е преди всичко от това гледище дали приходите са постоянни и осигурени и дали в това си качество те са в състояние да обезпечат равновесието в бюджета. И затова първото най-важното разпределение на приходите е разделението им на редовни и извънредни. В епохата на патримониалната държава разделението на приходите става според това дали те са свободни от съгласието на съсловните представители или зависят от него. Тоя елемент днес не играе роля, защото всички приходи, с които разполага финансовото стопанство, са зависими в правно отношение от волята на народното представителство, първо, защото съществуват по силата на специален закон и второ, защото се разрешават ежегодно с бюджетите. Всичките приходи по основното начало на днешното финансово право, са общи и неделими, в услуга на всичките разходи, фонд, управляем от органите на властта, които са носители на суверенитета. Затова старото разделение на приходите на такива, които, като постъпленията от земите, горите, мините, манифактурите, от земеделското занятие, или като постъпленията от използване на суверените права по правораздаването, сеченето на монетите и други изключителни права на държавния глава (така наричаните коронни регалии), които събира самостоятелно и неограничено кралят, царят или князът, и на такива, като данъците, за събирането на които е безусловно необходимо съгласието на съсловните представители, не може да има място днес, понеже излиза из предпоставката на двойствеността на правата в задължаване на гражданите и в използване на абсолютната власт на държавата, каквото днешното публично право не познава. Приходите са парични постъпления, които се отличават само по основанието за събирането им (използуване на частен интерес или общо принуждение). Затова те се явяват обща маса от материални възможности за разпоредителската власт на управляващите въз основа на пълномощията, които законите им уреждат, без каквито и права на задължените с тяхното плащане. С други думи, приходите не са в зависимост от известни нужди, които трябва да се удовлетворят. Те са права на държавното съкровище за посрещане на всички нужди, които определението на разходите е засегнало. Държавното съкровище ги има като законни свои източници на средства. Отклонение от това общо правило имаме в старото право, дето приходите често са били свързани с целите, за които само е могло да бъдат употребявани. Това явление започва обаче отново да се появява, което се обяснява с липсата на достатъчно приходи и за да се обезпечи посрещането на едни нужди, предвиждат им се такива специални средства. Резултатът от това е възраждане на старото фондово стопанство, което всъщност е парцелизация на държавното стопанство, против която съвременното бюджетно право се е борило най-много (вж. подробно в отдела за бюджета).

 

Препоръчваме ви