Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Финансов одит от Kreston BulMar

ние предлагаме финансов одит на най-високо ниво

Основни начала на финансовата наука

Редовни и извънредни приходи

В основата на разделението на приходите на редовни и извънредни стои понятието за отношението между постъплението и причината или основата на постъплението Когато между тия две стопански категории стои положително и неизменно разграничението, тогава приходите (постъпленията) са редовни, когато няма разграничение, т. е. когато постъпленията са постепенно и последователно изчерпване на източника или причината им, тогава приходите са извънредни. Иначе казано, редовните приходи са постопления във вид било на парични суми, било на парични стойности, които могат да бъдат употребени и изконсумирани без с това да се намали нито имота, нито който да е приходен източник - сегашен или бъдещ Извънредните приходи, напротив, са такива, че те или намаляват имота и изобщо актива (продажбата на недвижимости и инвентари), или увеличават пасива, задълженията (сключването на заеми), или намаляват или обвързват някои приходни източници. Учението за извънредните приходи засега преди всичко публичния кредит и затова изучаването му съставлява специален интерес. 

Редовните приходи са постоянни, приблизително във всеки бюджетен период явяващи се в едни и същи размери, доколкото не настъпят основни промени в стопанството или пък не се вмеси законодателят.

Управлението на редовните и извънредните приходи, поради голямото им различие, е разделно: или в отделни, самостоятелни бюджети или в един и същ годишен бюджет, но в отделни части.

Това разделение е от гледището на финансовото право от първостепенно значение, защото със средствата на редовния бюджет, т. е. с редовни приходи, могат да се посрещат извънредни разходи, но не и обратното. Разбира се, че от това правило има изключения, но те имат място единствено в изключителни времена. Планомерността в публичното стопанство състои в успоредяването на разходите с редовните приходи и само за инцидентно появяващите се извънредни разходи да се изнамерват нови и специални средства, доколкото редовните не са достатъчни или не могат да бъдат засилени.

Въпреки това не всякога е възможно да се направи строгото разделение на редовните приходи от извънредните. Това се отнася особено за временните приходи и още повече за еднократните, отнасянето на които към едните или към другите е твърде мъчно.

Изобщо редовните приходи растат, понеже имат непосредствени връзки с народното богатство, с неговото увеличение, а за това показатели са увеличеното население, културното издигане на народните маси, увеличението на спестяванията, повдигнатите цени на недвижимите имоти и т. н. Това е изразът на здравия процес на стопанското възмогване на масите, който се отразява върху финансовото стопанство чрез редовните приходи. Когато това не може да се констатира, тогава има или обедняване на масите, или неправилна финансова политика, промяната на която се налага затова на първо място.

 

Препоръчваме ви