Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Финансов одит от Kreston BulMar

ние предлагаме финансов одит на най-високо ниво

Одит > Библиотека > Развитие на финансовото стопанство

Основни начала на финансовата наука

Основните моменти в развитието на финансовото стопанство и преглед на финансовата литература

Връзките между финансовото стопанство, държавното устройство и социалните отношения от една страна, а от друга страна връзките между финансовото стопанство и народното стопанство в целия процес на промените във формите на производството, размяната и кредитирането са толкова големи и непосредствени, че главните епохи в държавния и народностопанския живот са такива и в развитието на финансовото стопанство.

Сега финансовото стопанство е предимно парично, разполагащо с малко приходи от обществените имоти и няколко вида повинности, строго регламентирани и ограничени, обаче предимно разполагащи с парични постъпления от данъци и от публичния кредит, обусловени в събирането, управлението и употреблението им от публичния контрол и пълната отчетност. Докато да се дойде до тази уредба обаче, минават векове. Развитието на елементите на финансовото стопанства и на нормите на финансовото право затова съставляват важна и съществена част в общото развитие на културните общества и на държавата.

Изследването на финансово-стопанските явления не е могло да върви обособено. То е било винаги възможно, и плодоносно само в рамките на общите и специалните условия на държавно-политическия живот, на правото и на икономическите особености и промени в обществения живот. Върху него са оказвали влияние господствуващите обществени и философски учения.

В това отношение по-важни исторически моменти последователно са следните: 1. излизането на финансовото стопанство из епохата на частното, патримониалното, господство и държавна уредба; 2. порастването на нуждата в пари за заздравяване на централната власт; 3. ангажирането на държавата в голямата политика на народите и началото на крупните държавни общо културни предприятия; и 4. установяването на конституционната, а после конституционно парламентарната държава с контрол и отчетност във финансите.

 

Препоръчваме ви